Zaujímavosti o psychoterapii: individuálnej, manželskej, skupinovej - Júlia Halamová, psychoterapia, duševné zdravie, Bratislava

Search
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zaujímavosti o psychoterapii: individuálnej, manželskej, skupinovej

Moje knihy

Sebacúcit a sebakritickosť
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
Sebacúcit a sebakritickosť
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017Psychologický zážitok komunity
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2014Kniha sa dá kúpiť za cenu 4.50 euro v týchto predajniach
,
alebo cez internet tu (prípadne v Čechách).


Terapia zameraná na emócie I., II.

Univerzita Komenského v Bratislave, 2013

   


Kniha aj s CD sa dá kúpiť za cenu 3.80 euro v týchto predajniach
,
alebo cez internet tu.

 

Výber z článkov publikovaných v odborných časopisoch

Publikácie sú zaradené podľa rôznych oblastí
V prípade záujmu vám môžem poslať abstrakt alebo aj jej celé znenie

Komunitná psychológia, zážitok komunity


Sadovská, J. (1999). Fenomén komunity Scotta Pecka.
Československá psychologie, 43, 6, 490-496.

Halamová, J. (2001). Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Škály vnímaného zážitku komunity.
Československá psychologie. 45, 3, 259-269.

Halamová, J. (2001).  Psychological sense of community: Examining McMillan- Chavis‘ and Peck‘s concepts. Studia psychologica. 43, 2, 137-148.

Halamová, J. (2001). Psychologický zážitok komunity a zmysluplnosť života. In: Popielski, K., Stempelová, J., Naništová, E. (Eds.): K psychológii osobného subjektu. Zborník z poľsko-slovenského sympózia „II. Sympozjum Polsko Slowackie „Podmiot – Osoba. W kierunku psychologii podmiotu osobowego.“ KUL, Lublin, Poľsko, 17. – 19. 5. 2001. Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, Trnavská univerzita, Trnava, 123-133.

Halamová, J. (2001).  Budovanie komunity a potreba štruktúry. Zborník z Psychologických dní 2001 - Psychológia pre bezpečný svet človeka. Trenčín 10.-12.9. 2001. Bratislava, Stimul, 328-339.

Halamová, J. (2002).  Budovanie komunity a seba-aktualizácia. Zborník z Psychologických dní 2002 - Psychológia na rázcestí. Bratislava 17.-19.10. 2002. Bratislava, Stimul, 432-439.

Halamová, J. (2002). Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky.
Československá psychologie. XLVI, 5, 420-431.

Halamová, J. (2002).  Psychologický zážitok komunity II.:
Československá psychologie. XLVI, 6, 560-572.

Halamová, J. (2003). Psychologický zážitok komunity v cirkevných spoločenstvách a komunitách. In: Stríženec, M. (Ed.): Psychológia a kresťanstvo. Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 205-220.

Halamová, J. (2010). Čo je komunita. http://centrum.vsieti.sk/node/236

Halamová, J., Timuľák, L., Adamovová, L. (2013). Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov workshopov o prežívaní budovania komunity. Československá psychologie. LVII, 1, 15-29.

Halamová, J., Naništová, E. (2013). Psychological sense of community: Verification of Mcmillan-Chavis’ theory and Peck’s model. Poster prezentovaný na 9th European Congress of Community Psychology. 6.-9.11.2013. Neapol, Taliansko.


Poradenská psychológia, psychoterapia


Sadovská, J. (2000). Hippoterapia: Kôň ako koterapeut v procese psychoterapie.
Česká a slovenská psychiatrie. 96, 5, 25-27.

Halamová, J. (2002). Najnovšie výskumné zistenia k problematike šikanovania. In: Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. Zborník z Celoštátna odborná konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia prvej Psychologickej výchovnej kliniky. 18.-19.4. 2002 Bratislava, KPPP s CVPP, Bratislava, Veda, 153-159.

Halamová, J., Adamovová, L. (2010). Skúsenosti s využitím  terapeutickej skupinovej práce v jednej náboženskej komunite. In E. Naništová, P. Fotta (Eds.) (2010), Existenciálne významné hodnoty  v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: FF TU, 249-255.

Halamová, J.: Na emócie zameraná párová psychoterapia. Československá psychologie, LVII, 2013, 5, 432-448.

Halamová, J.: Na emócie zameraná individuálna psychoterapia. Psychoterapie, VII, 2013, 1, 2-14. http://psychoterapie.fss.muni.cz/clanky/na-emocie-zamerana-individualna-psychoterapia

Halamová, J. (2013). Terapia zameraná na emócie I. Učebnica. Vydavateľstvo UK, Bratislava.

Halamová, J. (2013). Terapia zameraná na emócie I. Cvičebnica. Vydavateľstvo UK, Bratislava.


Timuľák, L., Halamová, J., O'Brien, O. (2014). Poradenská psychológia v medzinárodnom kontexte. In: Smitková, H.(Ed.): Poradenská psychológia. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 40-57.


Psychológia skupiny, sociálna psychológia


Halamová, J. (2000). Sociálno-psychologické aspekty vplyvu skupiny a jednotlivca. In: Grác, J., Naništová, E. a kol. (Eds.): Vybrané kapitoly zo psychológie I. Trnava, Trnavská univerzita, 73-82.

Naništová, E., Halamová, J. (2000). K problematike budovania a zrelosti spoločenstva. In: Heller, D., Šturma, J. (Eds.): Psychologie pro třetí tisíciletí. Psychologické dny 1998 a 2000. Testcentrum, Praha, 137-144.

Naništová, E., Halamová, J. (2001).  Človek v spoločenstve: dimenzie a percepcia spoločenstva. In: Blatný, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Výrost, J.: Sociální procesy a osobnost 2000. Brno,  Masarykova univerzita, 137-145.

Halamová, J. (2008). Malé sociálne skupiny - základné charakteristiky skupiny, výkon a rozhodovanie v skupine. In: Kollárik, T. (Ed.): Sociálna psychológia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2.vydanie, 423-435.

Halamová, J. (2008). Malé sociálne skupiny - koordinácia, sociálny vplyv a vodcovstvo. In: Kollárik, T. (Ed.): Sociálna psychológia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2.vydanie, 436-450.

Halamová, J., Naništová, E. (2011). Explorácia základných dimenzií kvality sociálnych vzťahov v skupine: Pilotná sonda In: Bratská, M. (Ed.) (2011) Cesty k múdrosti, 29. Psychologické dni 2011, Zborník príspevkov, Bratislava, Stimul, 206-212.

Naništová, E., Halamová, J. (2012). Sociálne prostredie a interpersonálna diagnostika.  Psychologicke dny 2012, Olomouc, 12.-14.9.2012.

Psychológia náboženstva


Naništová, E., Sadovská, J. (2000). Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti. In: Husár, K.(Ed.): Malé spoločenstvo pre cirkev 21. storočia. Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. 24.-25.3.2000, Bratislava, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, 69-75.

Sadovská, J., Naništová, E. (2000). Príspevok k analýze štruktúry a dynamiky malých rodinných spoločenstiev. In: Husár, K. (Ed.): Malé spoločenstvo pre cirkev 21. storočia. Zborník príspevkov z rovnomenného seminára. 24.-25.3.2000, Bratislava, Hnutie kresťanských rodín na Slovensku, 89-94.

Naništová, E., Halamová, J. (2002). Relationships as sources of Forming self in the religious groups. Archives for Religion Psychology. 24, 1, 202-217.

Halamová, J., Naništová, E. (2002). Ideálne spoločenstvo z pohľadu členov kresťanských spoločenstiev. In: Kováč, D. (Ed.): Psychologické sondy do spirituálno-religióznej sféry života, ÚEPs SAV, Bratislava, 48-56.

Halamová, J. (2003). Psychologický zážitok komunity v cirkevných spoločenstvách a komunitách. In: Stríženec, M. (Ed.): Psychológia a kresťanstvo. Trnava, Spolok svätého Vojtecha, 205-220.

Halama, P., Halamová, J. (2005). Process of religious conversion in the Catholic Charismatic movement: A qualitative analysis. Archives for Religion Psychology, 27, 69-91.

Halamová, J., Adamovová, L. (2010). Skúsenosti s využitím  terapeutickej skupinovej práce v jednej náboženskej komunite. In E. Naništová, P. Fotta (Eds.) (2010), Existenciálne významné hodnoty  v osobnom, spoločenskom a kultúrnom kontexte. Trnava: FF TU, 249-255.

Rojka, Ľ., Halamová, J. (2013). Komplexnosť otázky fyzického a morálneho zla: Filozofické a psychologické prvky etickej i náboženskej výchovy. In: Kaliský, J. (Ed.) (2013). Dobro a zlo, alebo o morálke II. (Psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii). Zborník príspevkov zo sympózia, Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 53-65. http://www.pdf.umb.sk/jankalisky/vedecke-sympozium-2012.html

Rojka, Ľ., Halamová, J. (2014). Prečo Pán Boh stvoril svet tak zle. Studia Aloisiana, 1.Environmentálna psychológia


Naništová, E., Halamová, J. (2009). „Miesto, kam sa stále rád vraciam“: kvalitatívna analýza významnosti miesta u slovenských adolescentov. In: L. Golecká, J., Gurňáková, I. Ruisel (eds.). Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: ÚEP SAV, 593-603.

Naništová, E., Halamová, J. (2010). Profesné a interpohlavné špecifiká v preferenciách a profiloch osobne významných miest u adolescentov. Acta Psychologica Tyrnaviensia, 13-14, 92-103.

Naništová, E., Halamová, J. (2012).  Špecifiká v preferenciách osobne významných miest u adolescentov v závislosti od študijnej profilácie a geografickej lokality.
Človek a spoločnosť, 1, lt http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5971/
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky